splash

Información del concurso

Queremos convidarvos a saborear a vida, un pracer que nos últimos tempos se está a diluír pola velocidade que nos imprime o día a día. Paseniñamente, no sentido máis amplo, o Ribadeo de Tapeo é un deses espazos nos que un se pode perder, encontrar, reencontrar, relaxarse, recargarse...........un lugar para gozar saboreando o tempo entre amigos/as.

Sabemos que os mellores agasallos son os que nos permiten construír recordos, xunto ás persoas que máis queremos, e aquí os nosos/as cociñeiros/as poñen o seu graíño de area, ofrecendo barras máxicas sempre atarefadas, nas que se atopan amigos/as, familias e conversas que flúen entre produtos esenciais da gastronomía local.

O noso pobo é famoso pola súa exquisita gastronomía e a súa arte culinaria, e de todo o que nos identifica, quizais sexa este estereotipo un dos que máis nos agrada.

A través desta arte interpretamos o noso territorio, e queremos que os veciños/as e visitantes sintan a terra usando os produtos que nacen dela.
Xogamos no eixo sinxelo de elixir aquilo xenuíno, sen alharaca, respectando as estacións, gardando fidelidade ao medio, e non o facemos por tendencia, facémolo por convicción.

Un medio ambiente habitado por excelentes petiscos no que a cociña non é só unha forma de saborear os alimentos, é un estilo de vida, unha tradición cultural que traspasa fronteiras.

Durante este décimo terceiro Ribadeo de Tapeo temos como obxectivo por en relevo o papel das tapas como elemento diferencial da nosa gastronomía, así que vos animamos a participar neste xogo de sabores.

Ana María Martínez

Concelleira de Turismo, Desenvolvemento Local e Comercio.

 

Compartir
¿DÓNDE ESTÁ?

Llévalo en tu móvil

Bases del concurso

BASES CONCURSO RIBADEO DE TAPEO. XIII EDICIÓN

 

1-     ORGANIZACIÓN, PARTICIPANTES E CALENDARIO

 

A organización do XIII Concurso de Tapas “Ribadeo de Tapeo” está promovido polo departamento da Área de Desenvolvemento Local, Comercio e Turismo do Concello de Ribadeo.

 

1.1 Poderán participar todos os establecementos hostaleiros e de restauración de Ribadeo que se inscriban a tal fin e acepten estas bases, en calquera das súas tipoloxías: bar, mesón, restaurante e cafetería.

1.2 O evento ten como fin apoiar o desenvolvemento da cultura de tapas e fomentar a calidade da gastronomía da vila. O concurso dará comezo o día 11 de maio na xornada tarde -noite prolongándose ata o día 20 de maio de 2018.

 

 

2-     TAPAS

 

2.1 Cada establecemento poderá presentar 1 tapa como máximo, a un prezo de 1,50 euros, podendo ser frías ou quentes. As tapas presentadas ao concurso deberán ser ofertadas ao público durante os días de celebración do mesmo agás os días de peche oficiais de cada estabelecemento (aqueles que non teñen día de descanso, poderán establecer un día de descanso). O horario de servizo das tapas deberá ser como mínimo de 2 horas en horario de mañá - mediodía e 3 horas de tarde, agás aqueles estabelecementos que xustificadamente acrediten que o seu horario habitual é ou ben de tarde ou ben de mañá.

 

2.2  Todos os estabelecementos participantes están obrigados a presentarlle á organización fotografías da súa tapa con anterioridade ao 13 de abril de 2018. A organización porá un fotógrafo/a gratuíto a disposición dos estabelecementos. Para tal fin o fotógrafo/a e hostaleiro/a deberán concertar necesariamente a data entre os días 9 ao 13 de abril, respectando na medida do posible as quendas por zonas que establecerá o fotógrafo/a e/ou a organización.

 

 

3-     PRAZO DE INSCRICIÓN

 

O prazo para a presentación no concurso rematará o día 6 de abril do 2018, ás 14:00 horas. A candidatura presentarase no Rexistro do Concello coa seguinte documentación:

 

·         Boletín de inscrición debidamente cumprimentado, que deberá levar o selo do estabelecemento inexcusablemente.

·         Ficha técnica da receita/s, descrición do estabelecemento e COORDENADAS GPS.

·         Indicar se desexan ser ESTABELECEMENTO COLABORADOR: Serán establecementos

colaboradores aqueles que doen un premio que poderá consistir nunha cea/comida ou aquel outro que o estabelecemento decida. Estes premios sortearanse entre o público que realice as diferentes rutas do tapeo. Os estabelecementos colaboradores contarán cun espazo especial na publicidade que se faga do evento e obterán un punto adicional  que se sumará á puntuación final  que resulte do baremo das outorgadas polo xurado profesional e polo público.

·         Indicar se desexan participar na III EDICIÓN DOS CANTOS DE TABERNA. Aqueles

estabelecementos interesados en participar na III Edición dos Cantos de Taberna deberán indicalo na ficha de inscrición. Estes terán lugar o venres 11 de maio a partir das 20:00 horas e, como colaboración dos establecementos participantes, as consumicións básicas (auga, refrescos, viño corrente ou cervexa) dos grupos participantes,1 ou 2 como máximo, deberán ser ofrecidas gratuitamente. Os grupos participantes estarán formados por un mínimo de 5 persoas e un máximo de 10 persoas que irán acreditadas de xeito visible.

 

A organización resérvase o dereito de excluír aqueles estabelecementos que non acheguen a documentación que se require. Ata o comezo do concurso a organización comprométese a gardar en estrito segredo profesional o nome e descrición das tapas ou petiscos

 

 

 

4-     CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

 

1.     As tapas presentadas deberán figurar na oferta habitual do estabelecemento como mínimo durante os días de celebración do concurso exceptuando os días oficiais de peche do estabelecemento, que deberán ser detallados na ficha que se xunta e durante o mínimo de horas que se recolle no punto 2.1.

2.     Selar a todos os clientes que o precisen, co seu correspondente selo.

3.     Exhibir nun lugar visible do exterior do estabelecemento o distintivo que identificará aos participantes no concurso “Ribadeo de Tapeo”.

4.     Colocar, nun lugar visible e accesible, a urna deseñada ao efecto, na que o público depositará os votos que lle outorga a cada tapa.

5.     Dentro do estabelecemento, indicar e diferenciar de maneira visible na súa oferta a tapa que participen no Concurso.

6.     Dar un informe final do número de tapas vendidas e colaborar coa enquisa de valoración do evento que se realizará co fin de realizar propostas de mellora para as posíbeis futuras edicións do mesmo.

.

É motivo de expulsión do concurso o incumprimento dalgunha das normas aquí estabelecidas.

 

 

5-     PREMIOS DO XURADO PROFESIONAL

 

5.1  NA CATEGORÍA DE “PREMIOS DO XURADO OFICIAL” nesta edición 2018 CONCURRIRÁN SOAMENTE aqueles establecementos que así o desexen. Para isto deberán especificalo na folla de inscrición.

Os premios son:

 

·         Primeiro Premio do Xurado: premio á mellor tapa, que consistirá en Diploma e placa.

·         Segundo Premio do Xurado: premio á segunda mellor tapa que consistirá en Diploma e placa.

·         Terceiro premio do Xurado: premio á terceira mellor tapa que consistirá en Diploma e placa.

·        Premio “Tapa de Ribadeo”: será a mellor tapa realizada con produtos da zona. Premio dotado con diploma e placa.

 

 

Os premios do Xurado son excluíntes entre si e non poderán concorrer na mesma tapa. A organización resérvase o dereito de conceder mencións especiais a aqueles petiscos que o consideren. O fallo do xurado será inapelable.

 

5.2 SELECCIÓN E XURADO.  Para aqueles establecementos que voluntariamente concorran aos premios do Xurado, a organización nesta edición convoca aos participantes a mostrar nun único local a tapa presentada de cara a, facilitar a labor do xurado e unificar criterios. Esta selección celebrarase o luns 21 de maio, en acto público, a partir das 17:00 horas no Hotel Restaurante Voar, sendo este establecemento colaborador pero non participante.

 

Cada candidato, previa comunicación da orde de actuación (alfabético), terá que elaborar a súa tapa, con

cinco mostras para cada un dos membros do xurado, nun tempo máximo de 20 minutos. Para iso, deberá aportar a materia prima, o menaxe e a vaixela necesaria, e alí poderá dispoñer da infraestrutura previamente concretada pola organización, e sempre cumprindo a lexislación sanitaria vixente.

 

Durante o período de preparación, a persoa responsable deberá explicar con detalle o proceso de creación, as materias primas e os obxectivos á hora de elaboralo; posteriormente, servirase ao xurado, que degustará a tapa e tomará as primeiras notas antes da deliberación final.

 

Nesta edición, e como colaboración dos establecementos participantes as tapas degustadas deberán ser ofrecidas gratuitamente.

 

 

5.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN.Os criterios de valoración do xurado oficial serán os seguintes:

1. Elaboración da tapa, puntuarase de 0 a 10

2. Olor, textura e sabor, puntuarase de 0 a 10

3. Presentación, puntuarase de 0 a 5

4. Calidade do servizo, puntuarase de 0 a 5

5. Orixinalidade e creatividade, puntuarase de 0 a 5

Os premios do Xurado son excluíntes entre si e non poderán concorrer na mesma tapa

 

6-     PREMIOS DO PÚBLICO

 

6.1. A estes premios, ao igual que nas edicións anteriores, concorrerán todos os estabelecementos inscritos no Concurso.

 

·           Premio “Tapa do Público”: será a tapa máis votada polos clientes. Premio dotado con Diploma e placa.

·          Premio á “Mellor barra”: será a máis votada polos clientes e valorarase a ambientación do local, a profesionalidade no servizo (atención, rapidez, información sobre o concurso), as instalacións (conservación, orde, limpeza e adecuación) así como a experiencia global cos clientes. Premio dotado con Diploma e placa.

6.2. PREMIO DO PÚBLICO: Este premio será seleccionado polos clientes. As votacións poderán realizarse nas urnas situadas nos establecementos participantes. O premio do público, será o que obteña a mellor puntuación. A mesma metodoloxía será a empregada para o PREMIO Á MELLOR BARRA.

 

Co obxecto de respectar ao máximo a decisión popular, os premios do público non son excluíntes: poden

concorrer no mesmo establecemento.

 

<\/p>\r\n

Queremos convidarvos a saborear a vida, un pracer que nos últimos tempos se está a diluír pola velocidade que nos imprime o día a día. Paseniñamente, no sentido máis amplo, o Ribadeo de Tapeo é un deses espazos nos que un se pode perder, encontrar, reencontrar, relaxarse, recargarse...........un lugar para gozar saboreando o tempo entre amigos\/as.<\/p>\r\n

Sabemos que os mellores agasallos son os que nos permiten construír recordos, xunto ás persoas que máis queremos, e aquí os nosos\/as cociñeiros\/as poñen o seu graíño de area, ofrecendo barras máxicas sempre atarefadas, nas que se atopan amigos\/as, familias e conversas que flúen entre produtos esenciais da gastronomía local.<\/p>\r\n

O noso pobo é famoso pola súa exquisita gastronomía e a súa arte culinaria, e de todo o que nos identifica, quizais sexa este estereotipo un dos que máis nos agrada.<\/p>\r\n

A través desta arte interpretamos o noso territorio, e queremos que os veciños\/as e visitantes sintan a terra usando os produtos que nacen dela.
Xogamos no eixo sinxelo de elixir aquilo xenuíno, sen alharaca, respectando as estacións, gardando fidelidade ao medio, e non o facemos por tendencia, facémolo por convicción.<\/p>\r\n

Un medio ambiente habitado por excelentes petiscos no que a cociña non é só unha forma de saborear os alimentos, é un estilo de vida, unha tradición cultural que traspasa fronteiras.<\/p>\r\n

Durante este décimo terceiro Ribadeo de Tapeo temos como obxectivo por en relevo o papel das tapas como elemento diferencial da nosa gastronomía, así que vos animamos a participar neste xogo de sabores.<\/p>\r\n

Ana María Martínez<\/p>\r\n

Concelleira de Turismo, Desenvolvemento Local e Comercio.<\/p>\r\n

 <\/p>","start":"2018-05-11 10:00:00","end":"2018-05-20 23:59:00","rules":"

<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

BASES CONCURSO RIBADEO DE TAPEO. XIII EDICIÓN<\/u><\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

1-     <\/b>O<\/b>RGANIZACIÓN, PARTICIPANTES E CALENDARIO<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

A organización do XIII Concurso de Tapas “Ribadeo de Tapeo”<\/b> está promovido polo departamento da Área de Desenvolvemento Local, Comercio e Turismo do Concello de Ribadeo.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

1.1 Poderán participar todos os establecementos hostaleiros e de restauración de Ribadeo que se inscriban a tal fin e acepten estas bases, en calquera das súas tipoloxías: bar, mesón, restaurante e cafetería.<\/p>\r\n

1.2 O evento ten como fin apoiar o desenvolvemento da cultura de tapas e fomentar a calidade da gastronomía da vila. O concurso dará comezo o día 11 de maio na xornada tarde -noite prolongándose ata o día 20 de maio de 2018<\/u>. <\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

2-     <\/b>TAPAS<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

2<\/b>.<\/b>1 <\/b>Cada establecemento poderá presentar 1 tapa como máximo, a un prezo de 1,50 euros<\/u>, podendo ser frías ou quentes. As tapas presentadas ao concurso deberán ser ofertadas ao público durante os días de celebración do mesmo agás os días de peche oficiais de cada estabelecemento (aqueles que non teñen día de descanso, poderán establecer un día de descanso). O horario de servizo das tapas deberá ser como mínimo de 2 horas en horario de mañá - mediodía e 3 horas de tarde, agás aqueles estabelecementos que xustificadamente acrediten que o seu horario habitual é ou ben de tarde ou ben de mañá.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

2<\/b>.<\/b>2 <\/b> Todos os estabelecementos participantes están obrigados a presentarlle á organización f<\/b>otografías da<\/b><\/u> súa tapa<\/u><\/b> con anterioridade ao 13 de abril de 2018<\/b><\/u>. A organización porá un fotógrafo\/a gratuíto<\/b> a disposición dos estabelecementos. Para tal fin o fotógrafo\/a e hostaleiro\/a deberán concertar necesariamente a data entre os días 9 ao 13 de abril<\/b>, respectando na medida do posible as quendas por zonas que establecerá o fotógrafo\/a e\/ou a organización.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

3-     <\/b>PRAZO DE INSCRICIÓN<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

O prazo para a presentación no concurso rematará o día 6 de abril do 2018, ás 14:00 horas<\/u><\/b>.<\/u> A candidatura presentarase no Rexistro do Concello coa seguinte documentación:<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

·         Boletín de inscrición debidamente cumprimentado, que deberá levar o selo do estabelecemento inexcusablemente.<\/u><\/p>\r\n

·         Ficha técnica da receita\/s, descrición do estabelecemento e COORDENADAS GPS.<\/p>\r\n

·         Indicar se desexan ser ESTABELECEMENTO COLABORADOR<\/u><\/b>: Serán establecementos<\/p>\r\n

colaboradores aqueles que doen un premio que poderá consistir nunha cea\/comida ou aquel outro que o estabelecemento decida.<\/u> Estes premios sortearanse entre o público que realice as diferentes rutas do tapeo. Os estabelecementos colaboradores contarán cun espazo especial na publicidade que se faga do evento e obterán un punto adicional  que se sumará á puntuación final  que resulte do baremo das outorgadas polo xurado profesional e polo público.<\/p>\r\n

·         Indicar se desexan participar na III EDICIÓN DOS CANTOS DE TABERNA<\/u><\/b>. Aqueles<\/p>\r\n

estabelecementos interesados en participar na III Edición dos Cantos de Taberna deberán indicalo na ficha de inscrición. Estes terán lugar o venres 11 de maio a partir das 20:00 horas<\/u> e, como colaboración dos establecementos participantes, as consumicións básicas (auga, refrescos, viño corrente ou cervexa) dos grupos participantes,1 ou 2 como máximo, deberán ser ofrecidas gratuitamente. Os grupos participantes estarán formados por un mínimo de 5 persoas e un máximo de 10 persoas que irán acreditadas de xeito visible.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

A organización resérvase o dereito de excluír aqueles estabelecementos que non acheguen a documentación que se require. Ata o comezo do concurso a organización comprométese a gardar en estrito segredo profesional o nome e descrición das tapas ou petiscos<\/u><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

4-     <\/b>CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

1.     As tapas presentadas deberán figurar na oferta habitual do estabelecemento como mínimo durante os días de celebración do concurso exceptuando os días oficiais de peche do estabelecemento, que deberán ser detallados na ficha que se xunta e durante o mínimo de horas que se recolle no punto 2.1.<\/p>\r\n

2.     Selar a todos os clientes que o precisen, co seu correspondente selo.<\/p>\r\n

3.     Exhibir nun lugar visible do exterior do estabelecemento o distintivo que identificará aos participantes no concurso “Ribadeo de Tapeo”.<\/p>\r\n

4.     Colocar, nun lugar visible e accesible, a urna deseñada ao efecto, na que o público depositará os votos que lle outorga a cada tapa.<\/p>\r\n

5.     Dentro do estabelecemento, indicar e diferenciar de maneira visible na súa oferta a tapa que participen no Concurso.<\/p>\r\n

6.     Dar un informe final do número de tapas vendidas e colaborar coa enquisa de valoración do evento que se realizará co fin de realizar propostas de mellora para as posíbeis futuras edicións do mesmo.<\/p>\r\n

.<\/p>\r\n

É motivo de expulsión do concurso o incumprimento dalgunha das normas aquí estabelecidas.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

5-     <\/b>PREMIOS DO XURADO PROFESIONAL<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

5<\/b>.<\/b>1 <\/b> NA CATEGORÍA DE “PREMIOS DO XURADO OFICIAL”<\/b> nesta edición 2018 CONCURRIRÁN SOAMENTE aqueles establecementos que así o desexen. <\/u>Para isto deberán especificalo na folla de inscrición.<\/p>\r\n

Os premios son:<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

·         Primeiro Premio do Xurado<\/b>: premio á mellor tapa, que consistirá en Diploma e placa.<\/p>\r\n

·         Segundo Premio do Xurado<\/b>: premio á segunda mellor tapa que consistirá en Diploma e placa.<\/p>\r\n

·         Terceiro premio do Xurado<\/b>: premio á terceira mellor tapa que consistirá en Diploma e placa.<\/p>\r\n

·        Premio “Tapa de Ribadeo”<\/b>: será a mellor tapa realizada con produtos da zona. Premio dotado con diploma e placa.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Os premios do Xurado son excluíntes entre si e non poderán concorrer na mesma tapa. A organización resérvase o dereito de conceder mencións especiais a aqueles petiscos que o consideren. O fallo do xurado será inapelable.<\/p>\r\n

 <\/b><\/p>\r\n

5<\/b>.<\/b>2 SELECCIÓN E XURADO. <\/b> Para aqueles establecementos que voluntariamente concorran aos premios do Xurado, a organización nesta edición convoca aos participantes a mostrar nun único local a tapa<\/u> presentada de cara a, facilitar a labor do xurado e unificar criterios. Esta selección celebrarase o luns 21<\/b><\/u> de maio<\/u><\/b>, en acto público, a partir das 17:00 horas no Hotel Restaurante Voar<\/b>, sendo este<\/u> establecemento colaborador pero non participante.<\/u><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Cada candidato, previa comunicación da orde de actuación (alfabético), terá que elaborar a súa tapa, con<\/p>\r\n

cinco mostras para cada un dos membros do xurado, nun tempo máximo de 20 minutos. Para iso, deberá aportar a materia prima, o menaxe e a vaixela necesaria, e alí poderá dispoñer da infraestrutura previamente concretada pola organización, e sempre cumprindo a lexislación sanitaria vixente.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Durante o período de preparación, a persoa responsable deberá explicar con detalle o proceso de creación, as materias primas e os obxectivos á hora de elaboralo; posteriormente, servirase ao xurado, que degustará a tapa e tomará as primeiras notas antes da deliberación final.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Nesta edición, e como colaboración dos establecementos participantes as tapas degustadas deberán ser ofrecidas gratuitamente.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/b><\/p>\r\n

5<\/b>.<\/b>3 CRITERIOS DE VALORACIÓN.<\/b>Os criterios de valoración do xurado oficial serán os seguintes:<\/p>\r\n

1. Elaboración da tapa, puntuarase de 0 a 10<\/p>\r\n

2. Olor, textura e sabor, puntuarase de 0 a 10<\/p>\r\n

3. Presentación, puntuarase de 0 a 5<\/p>\r\n

4. Calidade do servizo, puntuarase de 0 a 5<\/p>\r\n

5. Orixinalidade e creatividade, puntuarase de 0 a 5<\/p>\r\n

Os premios do Xurado son excluíntes entre si e non poderán concorrer na mesma tapa<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

6-     <\/b>PREMIOS DO PÚBLICO<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

6<\/b>.<\/b>1<\/b>. A estes premios, ao igual que nas edicións anteriores, concorrerán todos os estabelecementos inscritos no Concurso.<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

·           Premio “Tapa do Público”: <\/i><\/b>será a tapa máis votada polos clientes. Premio dotado con Diploma e placa.<\/p>\r\n

·          Premio á “Mellor barra”: <\/i><\/b>será a máis votada polos clientes e valorarase a ambientación do local, a profesionalidade no servizo (atención, rapidez, información sobre o concurso), as instalacións (conservación, orde, limpeza e adecuación) así como a experiencia global cos clientes. Premio dotado con Diploma e placa.<\/b><\/p>\r\n

6<\/b>.<\/b>2. PREMIO DO PÚBLICO<\/b>: Este premio será seleccionado polos clientes. As votacións poderán realizarse nas urnas situadas nos establecementos participantes. O premio do público, será o que obteña a mellor puntuación. A mesma metodoloxía será a empregada para o PREMIO Á MELLOR BARRA.<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Co obxecto de respectar ao máximo a decisión popular, os premios do público non son excluíntes: poden<\/p>\r\n

concorrer no mesmo establecemento.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

<\/p>\r\n