splash

Información del concurso

A Campaña das Santas Tapas deste ano comeza o mércores 12 ata o domingo 16 de Abril.

Compartir
¿DÓNDE ESTÁ?

Llévalo en tu móvil

Bases del concurso

CONCURSO DE TAPAS EN A ESTRADA 2017

 

ACOE, en colaboración coa hostalería asociada de A Estrada organiza ó Concurso de Tapas  “SANTAS TAPAS”, do 12  ó  16 de abril de 2017, có obxectivo de promocionar a restauración local e potenciar o turismo no municipio.

Bases:

 

1)       ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN: o concurso “ SANTAS TAPAS “, correspondente a 2017, ten ámbito xeográfico circunscrito aos límites municipio de A Estrada, podendo participar no mesmo calquera establecemento do municipio, adicado á restauración e asociado a ACOE.

 

2)      OBXETO DE PARCIPACIÓNO establecemento participante deberá elaborar unha tapa, sendo os ingredientes de libre elección, a un prezo de venta o público de 1,5 € cada tapa.

 

3)      INSCRIPCIÓN: A inscrición no Concurso é gratuíta para tódolos asociados a ACOE.

 

4)      DIFUSIÓN Y MATERIAL DE PARTICIPACIÓN: ACOE distribuirá entre a hostalería participante cartelería e cartillas de puntuación. Os hostaleiros teñen que ter unha urna para que os clientes depositen as súas cartillas. Estas cartillas de participación estarán a disposición dos clientes nos locais participantes, no Facebook  e na páxina web da ACOE .

 

5)      MODO E PERIODO DE PARTICIPACIÓN: as tapas presentadas a concurso deberán estar anunciadas, expostas de forma destacada, así como a disposición do público consumidor en un número suficiente e razoable de unidades ou porcións, do 12   ó  16 de abril de 2017. Asimesmo, os establecementos concursantes deberán ter exposto en lugar visible o cartel anunciador do concurso e a urna para depositar ás papeletas do concurso.

 

6)      MODALIDADE DE VOTACIÓN:

 

a.      Coas papeletas: cando un cliente deguste unha tapa presentada a concurso, o establecemento participante deberá selarlle, se non o  fixo con anterioridade a cartilla de votación, na casilla correspondente ó seu  establecemento.

b.      A través da aplicación:  outro ano máis utilizaremos a aplicación para móbiles onde poderás votar a tapa. Estas votacións solo serán válidas dende o mércores 12 a noite ata o domingo 16, as votacións fora dese prazo serán eliminadas.

Os clientes poden votar tódalas tapas ou parte delas, pero para entrar no sorteo dos diferentes agasallos será preciso:

·         Ter os cuños dos establecementos de cada grupo de cor (morado, verde e a) sendo 9 cuños o mínimo para concursar no sorteo. Sendo 3 cuños por cada ruta.

·         Para concursar no sorteo dos 1.000€ terán que ter os cuños dos 19 establecementos.

·         Ter os seus datos cubertos e lexibles na cartilla de votación e depositala en calquera das urnas sitas nos establecementos hosteleiros participantes .

 

As papeletas terán que estar depositadas o domingo 16 ás 23:00h. coma data tope para participar no sorteo e ser válidas para o reconto.

 

7- OS AGASALLOS A SORTEAR ENTRE OS CLIENTES PARTICIPANTES NO CONCURSO SON:

 

·         Dous vales dun 30% de desconto en gafas doado por Nova Visión Óptica.*

·         Catro vales do 20% de desconto doado por Ana Belén Moda Infantil. *

·         Un vale de desconto do 20%  doado por Regaliz Calzado. *

·         Tres vales do 15% de desconto doado por Moksin para consumir no 15 días seguintes ó sorteo. *

·         Cinco vales do 20% de desconto doado por Marietta Moda.

·         Catro tarxetas de 10 cafés cada unha doada por Cafetería Panamá.

·         Pack de produtos doados por Monte Cabalar.

·         Unha caixa de 6 botellas de sidra doados por Ribela, López Pampín, Torres de Moreda e Peroja (Unha caixa por cada colaborador)

·         Unha noite de hotel con visita a bodega e unha comida na propia bodega doado por Dinastía Vivanco e Carlos Serres Rioja.

·         Dous botellóns Magnum doados por Pazo Mar Adegas.

·         Dous botellóns de viño doados por Mesón da Estrada.

·         4 vales de agasallos para canxear na tenda doados por Librería Lolimay.

·         4 vales de agasallos para canxear na tenda doados por Tiko Doco.

·         Vale por unha barra de pan diaria durante 1 mes doado por La Milagrosa.

·         60€ de desconto no servicio que se contrate doado por Simply Travel.

·         Unha táblet, dous Pendrives, dúas toallas de praia “vivamos”, dous altavoces, e dous libros de cociña. Todos estes agasallos son doados por Gadisa.

·         Unha cea para dúas persoas doado pola Cervexería Eureka.

·         Camisetas doadas por Coste Cero.

·         Vale impresión dunha fotografía en tamaño A3 doado por O Copión.

·         Presentando a papeleta do concurso Santas Tapas con alomenos un selo, terás desconto na estrada do cine Minicines Central.

*Estes descontos non son acumulables a outras ofertas que haxa no momento.

 

 

8)        RECOLLIDA DE VOTOS: Os hostaleiros participantes levarán o luns  17 de abril 2017 as urnas a oficina da ACOE, e farase o reconto de votos.

No será válida ningunha urna que non manteña intacto o seu precinto. Non será válida ningunha papeleta que non cumpra os requisitos esixidos.

 

9)               RESOLUCIÓN E AGASALLOS: O día 24 de abril 2017, darase a coñecer a tapa gañadora na Casa da Pastora xunto co resto dos gañadores dos diferentes sorteos. É obrigatorio estar presente na entrega, se non perderán o dereito a recibir o agasallo.

10)           ACEPTACIÓN DE LAS BASES: a participación no Concurso de Tapas “SANTAS TAPAS” implica a aceptación das súas bases, así como a resolución do mesmo.

 

11)           ENTREGA DO PREMIO: A entrega do premio levarase a cabo mediante acreditación de NIF/CIF por parte do gañador, realizarase na Casa da Pastora o día 24  de abril 2017 a partir das 20:00 horas.

Os gastos de desprazamento ao lugar de recolleita do agasallo, así como todo gasto de retirada do mesmo, serán por conta do gañador.

No caso de que o gañador non recolla o seu agasallo no día estipulado, perderá automaticamente o seu dereito ao premio, pasando a disposición da ACOE, quen dispoñerá do mesmo para posteriores sorteos.

O ganador autoriza á ACOE a reproducir e utilizar o seu nome, apelidos e imaxe, en calquera actividade pública e promocional, relacionada co concurso no que resultou gañador, sen que esta utilización confíralle dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio.

 

12)           PARTICIPACION: Os premios do presente sorteo, en ningún caso poderá ser obxecto de cambio, alteración ou compensación a petición do gañador.

A ACOE, resérvase o dereito a modificar os premios, por outro de igual ou superior valor promocional de consideralo necesario, comprometéndose, en todo caso a publicar a información a través da súa páxina web “www.acoe.es”.

 

13)           VERACIDAD DOS DATOS: Os datos facilitados polos participantes deberán ser veraces. No caso de que estes fosen falsos, os premios que lles correspondín serán atribuídos á ACOE para posteriores sorteos.

 

14)           RECLAMACIONS: O período de reclamación sobre o resultado do sorteo finalizará transcorridos dez(10) días naturais desde a data de publicación dos resultados de cada un dos sorteos segundo establécese no apartado 11 das presentes bases.

 

15)           MODIFICACION DE BASES E SUSPENSION DO SORTEO: A ACOE, resérvase o dereito a suspender, aprazar ou cancelar o presente sorteo en calquera momento anterior ao comezo do mesmo, sempre que existan causas que así o xustifiquen, así como a modificar as presentes bases, comprometéndose a comunicaras novas bases, condicións, suspensión, aprazamento ou cancelación, no seu caso.

 

16)           RESPONSABILIDADES ALLEAS: En ningún caso a ACOE será responsable dos servizos que calquera outra entidade coa que esta colabore, preste ao agraciado como consecuencia do premio entregado.

A responsabilidade da ACOE queda limitada, en exclusiva, á publicación do resultado do sorteo segundo atópase contemplada nestas bases e á entrega do premio á persoa agraciada co mesmo, fóra do anterior, a ACOE non responderá fronte a cales queira tipo de reclamacións que se puidesen formular directa ou indirectamente relacionadas co sorteo, a condición de agraciado ou a retirada do premio no punto designado nestas bases para a súa entrega. Así mesmo, o agraciado deberá dirixirse directamente fronte ao provedor do premio no caso de que o mesmo adoeza de calquera tara ou defecto de fabricación.

 

17)           DEPÓSITO: As presentes bases aparecerán recollidas e dispoñibles ao público na páxina Web da ACOE “www.acoe.es”.

 

var concurso ={"Concurso":{"id":"34","title":"Santas Tapas 2017 - A Estrada","description":"

A Campaña das Santas Tapas<\/strong> deste ano comeza o mércores 12 ata o domingo 16 de Abril.<\/p>","start":"2017-04-12 20:00:00","end":"2017-04-16 23:59:00","rules":"

CONCURSO DE TAPAS EN A ESTRADA 2017<\/u><\/b><\/p>\r\n

 <\/b><\/p>\r\n

<\/p>\r\n

ACOE, en colaboración coa hostalería asociada de A Estrada organiza ó Concurso de Tapas  “SANTAS TAPAS”<\/b>, do 12  ó  16 de abril de 2017<\/b>, có obxectivo de promocionar a restauración local e potenciar o turismo no municipio.<\/p>\r\n

Bases:<\/b><\/p>\r\n

 <\/b><\/p>\r\n

1)      <\/b> ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN<\/u><\/b>: <\/b>o concurso “ SANTAS TAPAS “<\/b>, correspondente a 2017, ten ámbito xeográfico circunscrito aos límites municipio de A Estrada, podendo participar no mesmo calquera establecemento do municipio, adicado á restauración e asociado a ACOE<\/b>.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

2)      <\/b>OBXETO DE PARCIPACIÓN<\/u><\/b>:  <\/b>O establecemento participante deberá elaborar unha tapa<\/b>, sendo os ingredientes de libre elección, a un prezo de venta o público de 1,5 <\/b>€ cada tapa<\/b>.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

3)      <\/b>INSCRIPCIÓN<\/u><\/b>: <\/b>A inscrición no Concurso é gratuíta para tódolos asociados a ACOE.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

4)      <\/b>DIFUSIÓN Y MATERIAL DE PARTICIPACIÓN<\/u><\/b>: <\/b>ACOE distribuirá entre a hostalería participante cartelería e cartillas de puntuación. Os hostaleiros teñen que ter unha urna para que os clientes depositen as súas cartillas. Estas cartillas de participación estarán a disposición dos clientes nos locais participantes, no Facebook  e na páxina web da ACOE .<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

5)      <\/b>MODO E PERIODO DE PARTICIPACIÓN<\/u><\/b>: <\/b>as tapas presentadas a concurso deberán estar anunciadas, expostas de forma destacada, así como a disposición do público consumidor en un número suficiente e razoable de unidades ou porcións, do 12   ó  16 de abril de 2017<\/b>. Asimesmo, os establecementos concursantes deberán ter exposto en lugar visible o cartel anunciador do concurso e a urna para depositar ás papeletas do concurso.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

6)      <\/b>MODALIDADE DE VOTACIÓN<\/u><\/b>: <\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

a.      Coas papeletas<\/b>: cando un cliente deguste unha tapa presentada a concurso, o establecemento participante deberá selarlle<\/b>, se non o  fixo con anterioridade a cartilla de votación<\/b>, na casilla correspondente ó seu  establecemento.<\/p>\r\n

b.      A través da aplicación<\/b>:  outro ano máis utilizaremos a aplicación para móbiles onde poderás votar a tapa. Estas votacións solo serán válidas dende o mércores 12 a noite ata o domingo 16, as votacións fora dese prazo serán eliminadas<\/b>.<\/p>\r\n

Os clientes poden votar tódalas tapas ou parte delas, pero para entrar no sorteo dos diferentes agasallos será preciso:<\/p>\r\n

·         Ter os cuños dos establecementos de cada grupo de cor (morado, verde e a) sendo 9 cuños o mínimo para concursar no sorteo. Sendo 3 cuños por cada ruta.<\/p>\r\n

·         Para concursar no sorteo dos 1.000€ terán que ter os cuños dos 19 establecementos.<\/p>\r\n

·         Ter os seus datos cubertos e lexibles na cartilla de votación e depositala en calquera das urnas sitas nos establecementos hosteleiros participantes .<\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

As papeletas terán que estar depositadas o domingo 16 ás 23:00h. coma data tope para participar no sorteo e ser válidas para o reconto.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

7- OS AGASALLOS A SORTEAR ENTRE OS CLIENTES PARTICIPANTES NO CONCURSO SON:<\/u><\/b><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

·         Dous vales dun 30% de desconto en gafas doado por Nova Visión Óptica<\/b>.*<\/p>\r\n

·         Catro vales do 20% de desconto doado por Ana Belén Moda Infantil<\/b>. *<\/p>\r\n

·         Un vale de desconto do 20%  doado por Regaliz Calzado<\/b>. *<\/p>\r\n

·         Tres vales do 15% de desconto doado por Moksin <\/b>para consumir no 15 días seguintes ó sorteo. *<\/p>\r\n

·         Cinco vales do 20% de desconto doado por Marietta Moda<\/b>.<\/p>\r\n

·         Catro tarxetas de 10 cafés cada unha doada por Cafetería Panamá<\/b>.<\/p>\r\n

·         Pack de produtos doados por Monte Cabalar<\/b>.<\/p>\r\n

·         Unha caixa de 6 botellas de sidra doados por Ribela<\/b>, López Pampín<\/b>, Torres de Moreda<\/b> e Peroja<\/b> (Unha caixa por cada colaborador)<\/p>\r\n

·         Unha noite de hotel con visita a bodega e unha comida na propia bodega doado por Dinastía Vivanco<\/b> e Carlos Serres Rioja<\/b>.<\/p>\r\n

·         Dous botellóns Magnum doados por Pazo<\/b> Mar Adegas<\/b>.<\/p>\r\n

·         Dous botellóns de viño doados por Mesón da Estrada.<\/b><\/p>\r\n

·         4 vales de agasallos para canxear na tenda doados por Librería Lolimay<\/b>.<\/p>\r\n

·         4 vales de agasallos para canxear na tenda doados por Tiko Doco<\/b>.<\/p>\r\n

·         Vale por unha barra de pan diaria durante 1 mes doado por La Milagrosa<\/b>.<\/p>\r\n

·         60€ de desconto no servicio que se contrate doado por Simply Travel<\/b>.<\/p>\r\n

·         Unha táblet, dous Pendrives, dúas toallas de praia “vivamos”, dous altavoces, e dous libros de cociña. Todos estes agasallos son doados por Gadisa<\/b>.<\/p>\r\n

·         Unha cea para dúas persoas doado pola Cervexería Eureka.<\/b><\/p>\r\n

·         Camisetas doadas por Coste Cero.<\/b><\/p>\r\n

·         Vale impresión dunha fotografía en tamaño A3 doado por O Copión<\/b>.<\/p>\r\n

·         Presentando a papeleta do concurso Santas Tapas con alomenos un selo, terás desconto na estrada do cine Minicines Central<\/b>.
<\/p>\r\n

*Estes descontos non son acumulables a outras ofertas que haxa no momento.<\/i><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

8)        RECOLLIDA DE VOTOS<\/u>: Os hostaleiros participantes levarán o luns  17 de abril 2017 as urnas a oficina da ACOE<\/b>, e farase o reconto de votos.<\/p>\r\n

No será válida ningunha urna que non manteña intacto o seu precinto. Non será válida ningunha papeleta que non cumpra os requisitos esixidos.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

9)               <\/b>RESOLUCIÓN E AGASALLOS<\/u><\/b>: O día 24 de abril 2017, darase a coñecer a tapa gañadora na Casa da Pastora <\/b>xunto co resto dos gañadores dos diferentes sorteos. É obrigatorio estar presente na entrega, se non perderán o dereito a recibir o agasallo.<\/p>\r\n

10)           <\/b>ACEPTACIÓN DE LAS BASES<\/u><\/b>: <\/b>a participación no Concurso de Tapas “SANTAS TAPAS” implica a aceptación das súas bases, así como a resolución do mesmo.<\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

11)           <\/b>ENTREGA DO PREMIO:<\/u><\/b> A entrega do premio levarase a cabo mediante acreditación de NIF\/CIF por parte do gañador, realizarase na Casa da Pastora o día 24  de abril 2017 a partir das 20:00 horas.<\/u><\/p>\r\n

Os gastos de desprazamento ao lugar de recolleita do agasallo, así como todo gasto de retirada do mesmo, serán por conta do gañador.<\/p>\r\n

No caso de que o gañador non recolla o seu agasallo no día estipulado,<\/b> perderá automaticamente o seu dereito ao premio<\/b>, pasando a disposición da ACOE, quen dispoñerá do mesmo para posteriores sorteos.<\/p>\r\n

O ganador autoriza á ACOE a reproducir e utilizar o seu nome, apelidos e imaxe, en calquera actividade pública e promocional, relacionada co concurso no que resultou gañador, sen que esta utilización confíralle dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio.<\/u><\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

12)           <\/b>PARTICIPACION: <\/u><\/b>Os premios do presente sorteo, en ningún caso poderá ser obxecto de cambio, alteración ou compensación a petición do gañador.<\/u><\/p>\r\n

A ACOE, resérvase o dereito a modificar os premios, por outro de igual ou superior valor promocional de consideralo necesario, comprometéndose, en todo caso a publicar a información a través da súa páxina web “www.acoe.es”.<\/u><\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

13)           <\/b>VERACIDAD DOS DATOS:<\/u><\/b> Os datos facilitados polos participantes deberán ser veraces. No caso de que estes fosen falsos, os premios que lles correspondín serán atribuídos á ACOE para posteriores sorteos.<\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

14)           <\/b>RECLAMACIONS:<\/u><\/b> O período de reclamación sobre o resultado do sorteo finalizará transcorridos dez(10) días naturais desde a data de publicación dos resultados de cada un dos sorteos segundo establécese no apartado 11 das presentes bases.<\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

15)           <\/b>MODIFICACION DE BASES E SUSPENSION DO SORTEO:<\/u><\/b> A ACOE, resérvase o dereito a suspender, aprazar ou cancelar o presente sorteo en calquera momento anterior ao comezo do mesmo, sempre que existan causas que así o xustifiquen, así como a modificar as presentes bases, comprometéndose a comunicaras novas bases, condicións, suspensión, aprazamento ou cancelación, no seu caso.<\/p>\r\n

 <\/u><\/b><\/p>\r\n

16)           <\/b>RESPONSABILIDADES ALLEAS:<\/u><\/b> En ningún caso a ACOE será responsable dos servizos que calquera outra entidade coa que esta colabore, preste ao agraciado como consecuencia do premio entregado.<\/p>\r\n

A responsabilidade da ACOE queda limitada, en exclusiva, á publicación do resultado do sorteo segundo atópase contemplada nestas bases e á entrega do premio á persoa agraciada co mesmo, fóra do anterior, a ACOE non responderá fronte a cales queira tipo de reclamacións que se puidesen formular directa ou indirectamente relacionadas co sorteo, a condición de agraciado ou a retirada do premio no punto designado nestas bases para a súa entrega. Así mesmo, o agraciado deberá dirixirse directamente fronte ao provedor do premio no caso de que o mesmo adoeza de calquera tara ou defecto de fabricación.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

17)           <\/b>DEPÓSITO:<\/u><\/b> As presentes bases aparecerán recollidas e dispoñibles ao público na páxina Web da ACOE “www.acoe.es”.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n